ALSANA - Pracovná Zdravotná Služba (PZS)
  spacer image
tooltitle tooltitle
tooltile tooltile

Ponuka služieb

Pracovná zdravotná služba je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá prostredníctvom tímu odborných zdravotníckych pracovníkov s určenou špecializáciou vykonáva zdravotný dohľad ( odborné a špecializované činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci).

Ponúkame kompletný servis

podľa § 26 zák. č.. 124/2006 Z.z. o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. a a o zmene a doplnení v znení zákona č.140/2008 Z.z. a podľa vyhlášky MZSR č.135/2010 ktorou sa mení vyhláška MZSR č.292/2008 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v zmysle § 1

 • audity o problematike pracovného prostredia a identifikácia nebezpečenstiev faktorov práce,
 • školenia – predlekárska prvá pomoc, chemické látky, bremená, zobrazovacie jednotky,
 • vypracovanie traumatologického plánu,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov,
 • vypracovanie posudkov o riziku,
 • hodnotenie psychickej pracovnej záťaže,
 • vypracovanie lehôt a náplne zdravotných prehliadok zamestnancov,
 • sledovanie expozície zdraviu škodlivých faktorov na zamestnancov,
 • hodnotenie a kategorizácia rizík,
 • vypracovanie plánu ochranných opatrení a ich vyhodnotenie,
 • poradenstvo pri zavádzaní nových technológií,
 • vypracovanie osvetových materiálov,
 • implementácia právnych noriem (zákony, nariadenia vlády, STN) do praxe,
 • zastupovanie pred orgánmi verejného zdravotníctva,
 • preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci.

Podrobná ponuka služieb

Pracovná zdravotná služba u zamestnávateľa najmä:

a) identifikuje nebezpečenstvá faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
b) dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov,
c) sleduje expozície jednotlivých zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity, dĺžky a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov.,
d) kvalitatívne a kvantitatívne hodnotí zdravotné rizíká
e) poskytuje poradenstvo zamestnávateľovi i zamestnancom, najmä pri:
 1. plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest,
 2. technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie,
 3. ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii práce, ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany,
 4. zabezpečení kvality a dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku.
f) zúčastňuje sa:
 1. na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
 2. na opatreniach a rámcových programoch rekondičného pobytu - vyhláška MZSR č. 148/2010,
 3. na rozboroch súvisiacich s ohrozením chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík,
 4. vykonávaní povinných ročných previerok na pracoviskách odbornými pracovníkmi bezpečnostno-technickej služby a pracovnej zdravotnej služby.
g) školí zamestnancov na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci, organizuje systém zabezpečenia prvej pomoci:
 • zavedenie systému poskytovania predlekárskej prvej pomoci,
 • písomné vypracovanie postupu pri vzniku poškodenia zdravia,
 • určenie prostriedkov na poskytnutie predlekárskej prvej pomoci,
 • určenie náplne lekárničiek podľa druhu pracovísk,
 • odborné vyškolenie osôb, ktoré budú vykonávať predlekársku prvú pomoc,
 • vypracovanie odborných dokumentov pre poskytovanie predlekárskej prvej pomoci,
 • výber miest na umiestnenie lekárničiek a odborných dokumentov o poskytovaní predlekárskej prvej pomoci.
h) spolupracuje pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie,
i) dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou,
j) vykonáva osvetovú činnosť
 • prevencia civilizačných ochorení,
 • správne stravovacie návyky,
 • ochrana pred stresom,
 • ochrana pred prenosnými ochoreniami (výhody očkovania),
 • vplyv kofeínu na pracovnú výkonnosť,
 • sedenie a práca v sede,
 • prečo nefajčiť,
 • prispievanie do podnikového časopisu podľa požiadaviek zamestnávateľa.
k) vypracováva smernice o poskytovaní nápojov v pracovnom procese,
l) vypracováva smernice o poskytovaní prestávok v pracovnom procese a o ich náplni,
m) vykonáva analýzu práce so zobrazovacou jednotkou v zmysle NV SR 276/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

Vypracovanie analýz pracovných podmienok podľa NV SR č. 276/2006 Z.z.:

Osobitne z hľadiska záťaže zraku, podpornej a pohybovej sústavy a psychickej pracovnej záťaže. Doporučenie primeraných opatrení podľa zásad vizuálnej ergonómie a vyškolenie zamestnancov.

Pomocou skríningových testov určuje pracovníkov, ktorí absolvujú komplexné oftalmologické vyšetrenie.

n) vykonáva školenie zamestnancov o správnej manipulácii s bremenami a o rizikách poškodenia zdravia v zmysle platnej legislatívy: NV SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

 
spacer image