ALSANA - Pracovná Zdravotná Služba (PZS)
  spacer image
tooltitle tooltitle
tooltile tooltile

          Spoločnosť ALSANA, s. r. o. je oprávnená vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z.z. a podľa § 21 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.

          Pracovná zdravotná služba je vykonávaná na základe oprávnenia č. OPPL-6480/2006-Oj vydaného Úradom verejného zdravoníctva dňa 25. 10. 2006.


 
spacer image